Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.5 ต.แก่งเสี้ยน เชื่อมกับต.ปากแพรก อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ