Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถ.คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 ต.รางสาลี่ อ.ท่าม่วง เชื่อมกับ ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 เอกสารแนบ