Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถ.คอนกรีตเสริมเหล็ก สายตีนดงพระแท่น-บ้านดอนกลาง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี  (กจ.ถ.1-0013) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 เอกสารแนบ