Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

- ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถ.ลาดยาง ผิวจราจรลาดยางฯ และทำผิวจราจรลาดยางฯ ถ.ลาดยาง สายบ้านจรเข้เผือก ถึงบ้านด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย   รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.1-0011 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 เอกสารแนบ