Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง ซ่อมปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางด้วยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING และทำผิวจราจรลาดยางแบบ PARA CAPESEAL ถนนลาดยาง สายบ้านหนองตะโก - บ้านสระเศรษฐี อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.1-0006 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ