Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกท์คอนกรีต ม.11 ต.ท่ามะกา เชื่อมกับ ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ