Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง ซ่อมปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางด้วยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
และทำผิวจราจรลาดยาง แบบ PARA CAPESEAL ถนนลาดยาง สายบ้านหนองตะโก-บ้านสระเศรษฐี

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.1-0006 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 

เอกสารแนบ