Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 เอกสารแนบ