Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

-ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศสองชั้น ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็ง

ให้แก่กลุ่มสตรีจังหวัดกาญจนบุรี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เอกสารแนบ