Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 203/27 ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2
(บ้านหนองอำเภอจีน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ