Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.6 ตำบลหลุมรัง เชื่อมกับ ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ