Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ตามโครงการปรังปรุงห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์

เคมี ฟิสิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ