Get Adobe Flash player

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.๔ ต.หนองสาหร่าย เชื่อมกับ ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.๔ ต.หนองสาหร่าย 

เชื่อมกับ ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


 

เอกสารแนบ