Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.๔ ต.พงตึก 

เชื่อมกับ ต.ท่าเสา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารแนบ