Get Adobe Flash player

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. ๒ ต.สระลงเรือ เชื่อมกับ ต.ดอนสแลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. ๒ ต.สระลงเรือ

เชื่อมกับ ต.ดอนสแลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารแนบ