Get Adobe Flash player

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๘ ต.หนองกร่าง เชื่อมกับ ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๘ ต.หนองกร่าง 

เชื่อมกับ ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เอกสารแนบ