Get Adobe Flash player

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๒ ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค เชื่อมกับ ต.บ้านเก่า อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๒ ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค 

เชื่อมกับ ต.บ้านเก่า อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เอกสารแนบ