Get Adobe Flash player

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง (สายลำอีซู) ม.๗ ต.หนองรี เชื่อมกับ ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง (สายลำอีซู) ม.๗ ต.หนองรี 

เชื่อมกับ ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เอกสารแนบ