Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัตกาญจนบุรี เรื่อง ยกเลิกการใช้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัตกาญจนบุรี เรื่อง ยกเลิกการใช้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

KANPAO Cancle ID Card copy Page 1

เอกสารแนบ