Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัตกาญจนบุรี เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านและเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ สำหรับการรับนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๒ (บ้านหนองอำเภอจีน)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัตกาญจนบุรีเรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้สำหรับการรับนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๒ (บ้านหนองอำเภอจีน)

เอกสารแนบ