Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

- รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษารร.อบจ.กจ.2(บ้านหนองอำเภอจีน)และตำแหน่งหน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ

 - รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษารร.อบจ.กจ.2(บ้านหนองอำเภอจีน)และตำแหน่งหน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอบจ.กจ.2(บ้านหนองอำเภอจีน)และตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารการศึกษาระดับต้น) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

เอกสารแนบ