Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.อบจ.กจ. 2 (บ้านหนองอำเภอจีน)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน)

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น มาแต้งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

          เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) และตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

เอกสารแนบ