Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่สอง ครั้งที่หนึ่ง วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น.

- ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่สอง ครั้งที่หนึ่ง วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น.

 

   ด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่สอง ครั้งที่หนึ่ง ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว