Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)

 

 

ScanForWeb 1 20201228163131025 Copy1

 

ScanForWeb 1 20201228163131025 Copy2