Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

- มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง  มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)

เอกสารแนบ