Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมภาพลักษณ์ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมาเยือนจังหวัดกาญจนบุรี "เที่ยวเมืองกาญจน์ สบ๊าย สบาย"

- ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมภาพลักษณ์ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมาเยือนจังหวัดกาญจนบุรี "เที่ยวเมืองกาญจน์ สบ๊าย สบาย" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และสร้างความเชื่อมั่นให้กลุ่มนักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจในการซื้อสินค้าและใช้บริการในจังหวัดกาญจนบุรี 

เอกสารแนบ