Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

- การประสานงานเข้ารับการรักษา ณ ศูนย์พักคอย (Community lsolation) ของผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส 2019 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

- การประสานงานเข้ารับการรักษา ณ ศูนย์พักคอย (Community lsolation) ของผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส 2019 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เอกสารแนบ