Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (เพิ่มเติม) และสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ครั้งที่ 11/25

- ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดกาญจนบุรี  เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (เพิ่มเติม) และสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ครั้งที่ 11/2564

เอกสารแนบ