Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

- มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

- มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

เอกสารแนบ