Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สมัยที่สอง ครั้งที่สาม ในวันอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน ชั้น ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

   ด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สมัยที่สอง ครั้งที่สาม ในวันอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน ชั้น ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จีงประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว