Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และประชาสัมพันธ์การสรรหา

- ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และประชาสัมพันธ์การสรรหา

เอกสารแนบ