Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ข้อมูลการเปิด - ปิดแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติในจังหวัดกาญจนบุรี

- ข้อมูลการเปิด - ปิดแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติในจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

ด้วยจังหวัดกาญจนบุรี ได้ส่งสำเนาหนังสือ ที่ กจ 0014.5/ว 20410 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเปิด - ปิดแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติในจังหวัดกาญจนบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทุกแห่งในจังหวัดกาญจนบุรี ขณะนี้ได้เปิดรับนักท่อเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมและศึกษาเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และต้องปฏิบัติตามมาตรการของอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งอย่างเคร่งครัด เน้นย้ำเรื่องความสะอาด และไม่รบกวนสัตว์ป่า รวมถึงข้อห้ามต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ ได้ที่ เพจ สำนักอุทยานแห่งชาติ – National Park of Thailand (https://www.facebook.com/NationalPark.Interpretation)

 

 

Fanpage : สำนักอุทยานแห่งชาติ – National Park of Thailand