Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

- Mobile Application "เที่ยวเท่ ๆ เสน่ห์เมืองไทย"

- Mobile Application "เที่ยวเท่ ๆ เสน่ห์เมืองไทย"

 

 

 

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวยกระดับการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยวพร้อมระบบนำทางไปยัง แหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยบนโทรศัพท์มือถือ ตอบสนองวิถีชีวิตความต้องการของนักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ตลอดจนเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ และช่องทางการตลาด การจำหน่ายสินค้า และบริการ กระตุ้นการท่องเที่ยว สร้างรายได้แก่ชุมชน/ท้องถิ่น ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมในวงกว้าง

 

Mobile Application "เที่ยวเท่ ๆ เสน่ห์เมืองไทย" (android)

 

Mobile Application "เที่ยวเท่ ๆ เสน่ห์เมืองไทย" (ios)