Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

-การประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี

- การประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี สามารถดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ได้ที่เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.pr.moi.go.th