Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

- มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุง)

- มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุง)

เอกสารแนบ