Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงวัยเพื่อส่งเสริมสมรรถนะและการสร้างอาชีพเพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงวัยเพื่อส่งเสริมสมรรถนะและการสร้างอาชีพเพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เอกสารแนบ