Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ. ด้านคุ้มครองผู้บริโภค

- ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่องซื้อของออนไลน์โดนโกงต้องทำแบบนี้ และเรื่องเลือกบริษัทรับสร้างบ้านอย่างไรให้ได้บ้านในฝันไว้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคและประชาชนทราบ 

เอกสารแนบ