Get Adobe Flash player

- ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่หนึ่ง

- ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่หนึ่ง

          ด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่หนึ่ง ในวันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน ชั้น ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว