Get Adobe Flash player

- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดจำหน่ายผลผลิตมังคุดของเกษตรกรชาวสวนผลไม้ภาคตะวันออกสู่ตลาด

- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดจำหน่ายผลผลิตมังคุดของเกษตรกรชาวสวนผลไม้ภาคตะวันออกสู่ตลาด