Get Adobe Flash player

- ขอประชาสัมพันธ์ การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ

- ขอประชาสัมพันธ์ การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๘ “กาญจนบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ “กาญจนิกาเกมส์” ระหว่างวันที่ ๒ - ๖ กันยายน ๒๕๖๖ ณ จังหวัดกาญจนบุรี

ภาะประชาสมพนธการจดการแขงขนกฬาแหงชาต