Get Adobe Flash player

ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี พ.ศ. 2565

- ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี พ.ศ. 2565

 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวรว่า ได้กำหนดให้มีการยกย่องประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ในสาขาภาวะผู้นำชุมชน และสาขาส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อเขารับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 จึงขอประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ร่วมเสนอชื่อบุคคลเข้ารับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี พ.ศ.2565