Get Adobe Flash player

ขอเชิญชวนประชาชนและหน่วยงานที่สนใจส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมประกวดในกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันการจมน้ำโลก (World Drowning Prevention Day) ปี ๒๕๖๕

ขอเชิญชวนประชาชนและหน่วยงานที่สนใจส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมประกวดในกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันการจมน้ำโลก (World Drowning Prevention Day) ปี ๒๕๖๕

 

 

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการจมน้ำโลกภายใต้ธีม “หนึ่งสิ่งที่ทำ...ร่วมป้องกันการจมน้ำ” โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทยให้มีความปลอดภัย และไม่จมน้ำรวมถึงประชาชนเกิดความตระหนักและมีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทางน้ำ จึงขอเชิญชวนประชาชนและหน่วยงานที่สนใจส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมประกวดในกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันการจมน้ำโลก (World Drowning Prevention Day) ปี ๒๕๖๕ ภายใต้หัวข้อ "ปักหมุด เที่ยวไทย ปลอดภัย ไม่จมน้ำ"

 

หากสนใจสามารถรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

https://ddc.moph.go.th/dip/news.php?news=25971&deptcode=