Get Adobe Flash player

ประกาศรับสมัครประกวดผลงานนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชนที่มีความโดดเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี กรมพัฒนาชุมชน

- ประกาศรับสมัครประกวดผลงานนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชนที่มีความโดดเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี กรมพัฒนาชุมชน

 

 

กรมพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชนที่มีความโดดเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี กรมพัฒนาชุมชน ซึ่งรับสมัครจากบุคคล คณะบุคคล หมู่บ้านหรือชุมชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานหรือองค์กร จึงขอประชาชัมพันธ์ผู้ที่สนใจจัดส่งผลงานนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชนที่มีความโดดเด่น เพื่อร่วมพัฒนาต่อยอดและขยายผลแนวคิดหรือผลงานในการพัฒนาชุมชน กับกรมการพัฒนาชุมชน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม