Get Adobe Flash player

กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

- กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

 

ด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว