Get Adobe Flash player

- ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา โครงการขยายผลทุนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปี ๒๕๖๖

- ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา โครงการขยายผลทุนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปี ๒๕๖๖

ด้วยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา โครงการขยายผลทุนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นโครงการที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี เพื่อสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ให้กับภาคการเกษตรของไทย สร้างนักวิจัยชุมชน เกษตรกร ผู้ประกอบการที่สามารถสร้างรายได้ภาคการเกษตร ทั้งในรูปแบบสตาร์ทอัพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนให้กับประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม

โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ - ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓๐ ทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม