Get Adobe Flash player

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ โครงการศึกษาการบริหารจัดการน้ำพื้นที่รอยต่อลุ่มน้ำแม่กลองเพรชบุรี-ประจวบคีรีขันธ์

- ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ โครงการศึกษาการบริหารจัดการน้ำพื้นที่รอยต่อลุ่มน้ำแม่กลองเพรชบุรี-ประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการประชาสัมพันธ์มวลชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว จึงได้กำหนดให้มีการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการในวันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสรุปผลการศึกษาการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำเกณฑ์บริหารจัดการน้ำสอดคล้องเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ และวิถีการทำประมงในพื้นที่ สรุปผลจัดทำแผนงานโครงการด้านการจัดการมลพิษทางน้ำจากแหล่งกำเนิด แนวทางมาตรการในการขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อวิตกกังวลข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมจากผู้เข้าประชุมนำไปพิจารณาประกอบการศึกษาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นที่ยอมรับในทุกภาคส่วน จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

กำหนดวาระการประชุม