Get Adobe Flash player

สรุปผลการประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- สรุปผลการประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 3081 ท่าเรือ – พระแท่นดงรัง ตอน บ.ดอนรัก-พระแท่นดงรัง จ.กาญจนบุรี

ตามที่ กรมทางหลวง ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท เอพซิลอน จำกัด ให้ดำเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 3081 ท่าเรือ – พระแท่นดงรัง ตอน บ.ดอนรัก-พระแท่นดงรัง จ.กาญจนบุรี เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาโครงการ และแผนการดำเนินโครงการ รวมทั้งศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์สภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน และดำเนินการประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากการพัฒนาโครงการ โดยกรมทางหลวง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานศึกษาของโครงการ จึงได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มเป้าหมาย ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลพระแท่น ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น เป็นประธานเปิดการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมมาจากภาคส่วนต่าง ๆ ประกอบด้วย ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการ และผู้ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้น 60 คน
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ และได้แสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถาม โดยผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด (100%) ระบุว่าการพัฒนาโครงการมีความเหมาะสม ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประชุม คณะผู้ศึกษาจะนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาให้มีความเหมาะสม อันจะนำไปสู่การดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากที่สุด ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนน้อยที่สุดต่อไป316684495 172174165428357 5981893999826752173 n

สรุปผลการประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม