Get Adobe Flash player

ข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

- ข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

 

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(สำนักงาน กปร.) ได้ปรับปรุงฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 5151 โครงการ เพื้อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน ได้นำข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริใช้ประโยชน์ในการ "สืบสาน รักษา ต่อยอด" ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนดารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้แก่ประชาชน เยาวชน นิสิต นักศึกษา ได้อย่างถูกต้องและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลโครงการ ฯ ได้ใน

https://drive.google.com/drive/folders/18xP11IziL3FgWjc8ebSbZ5CVfzL4c9yE