Get Adobe Flash player

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง เจตนารมณ์ การไม่รับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามนโยบาย รวมพลังเพื่อสร้างจุดเปลี่ยน พัฒนาองค์กร ปลอดการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง เจตนารมณ์ การไม่รับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามนโยบาย รวมพลังเพื่อสร้างจุดเปลี่ยน พัฒนาองค์กร ปลอดการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566

เอกสารแนบ