Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ประชาสัมพันธ์รายงานการติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือน 6 เดือนแรก (1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561)

- ประชาสัมพันธ์รายงานการติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือน 6 เดือนแรก (1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561)

เอกสารแนบ